76. จำนวนเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ”

ใน พ.ศ. 2562 เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่เกิดขึ้น จำนวน 53 ครั้ง โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากที่สุด 11 ครั้ง รองลงมาคือ เหตุการณ์ดินไหล หลุมยุบ จำนวน 9 และ 8 ครั้ง ตามลำดับ และเหตุการณ์ดินถล่ม ถนนทรุดตัว และบ่อน้ำทรุดตัว เหตุการณ์ละ 1 ครั้ง เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มแต่ละประเภทของเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย พบว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวและหินร่วงกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมทรัพยากรธรณี, 2563)

เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: 1) ภัยพิบัติ หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559)

2) ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบ ดินถล่ม และภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล